صفحه اصلی > پروژ ه ها > پروژه هاي پستهاي فشارقوي و تأمين ترانس

پروژه هاي پستهاي فشارقوي و تأمين ترانس

ردیفموضوع پروژهنام کار فرمانام مشاورتاریخ شروعوضعیت پروژه یا سال اتمام
1 احداث کلید خانه 33 کیلوولت سنگان شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی 1395/11/05در دست انجام
2 احداث پست 230/20 کیلوولت فتوییه وزارت نیرو برق منطقه ای هرمزگان 1395/12/24در دست انجام
3 طراحي، تأمين تجهيزات، عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) پست 400/33 كيلوولتGIS صنایع معدنی سنگان و توسعه پست خواف شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق ایرانشرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران)1395/03/25در دست انجام
4 تامین تجهیزات پست 63/20 کیلوولت ضیابر وزارت نيرو برق منطقه اي گیلانآريا نيرو جم1394/11/07در دست انجام
5 طراحي، تأمين تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) توسعه پست 330/230/630 كيلوولت مغان (DCS) وزارت نيرو برق منطقه اي آذربايجانمنا1393/11/121394
6 طراحي، تأمين تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) توسعه پست 230/63/20كيلوولت سراب (DCS) وزارت نيرو برق منطقه اي آذربايجانقدس نيرو1393/06/09در دست انجام
7 طراحي، تأمين تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) توسعه پست 230/132/20كيلوولت گلمنخانه (DCS) وزارت نيرو برق منطقه اي آذربايجانقدس نيرو1393/06/09در دست انجام
8 طراحي، تأمين تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) توسعه پست 230/63/20كيلوولت گرمي (DCS) وزارت نيرو برق منطقه اي آذربايجانآريا نيرو جم1393/06/09در دست انجام
9 طراحي، تأمين تجهيزات ،عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي (EPC) توسعه پست 400/230كيلوولت سرو (DCS) شركت معدني و صنعتي چادرملوقدس نيرو1392/11/01در دست انجام
10 پست 132 كيلوولت بردشت در اربيل ( عراق) KAR Groupندارد1392/05/101393
12345678910