صفحه اصلی > پروژ ه ها > پروژه های خطوط انتقال

پروژه های خطوط انتقال

ردیفموضوع پروژهنام کار فرمانام مشاورتاریخ شروعوضعیت پروژه یا سال اتمام
1 احداث خطوط انتقال نيروي 400kV و 230kV كشور اتيوپي Ethiopian Electric Power Company (EEP)Byucksan-power Co.2014در دست انجام
2 احداث خط 400 كيلوولت ارتباطي نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد به پست 400 كيلوولت نيروگاه فرابفراب 1390/02/12
3 ورود و خروج خط 400 كيلوولت حسن كيف-زياران در پست 400كيلوولت سياه بيشه وزارت نيرو برق منطقه ای تهرانمشانیر 1388/01/18
4 احداث خط ارتباطي 230 كيلوولت نيروگاه شاهرود به پست شاهرود وزارت نيرو سازمان توسعه برق ايرانقدس نيرو 1389/12/08
5 احداث خط 230 كيلوولت ارتباطي پست و نيروگاه سهند بناب وزارت نيرو برق منطقه اي آذربايجانقدس نيرو 1387/12/04
6 احداث خط 400كيلوولت ارتباطي نيروگاه سيكل تركيبي كرمان به پست 400 كيلوولت كرمان وزارت نيرو سازمان توسعه برق ايرانمشانير 1383/11/18
7 احداث خط 63 كيلوولت همدان-لاله جين وزارت نيرو برق منطقه ای باخترمشاور نيرو 1384