: به چه زبان هایی آشنایی دارید
زبان خارجه : *
خواندن و نوشتن :
مکالمه :