انتشارات فنی، واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شركت مهندسی فرانیرو در راستای گسترش دست آوردهای فنی، پژوهشی و تجربی صنعت برق اقدام به انتشار كتاب های متعددی به شرح ذیل نموده است.

  • پديده كرنا در خطوط انتقال انرژي و ايستگاه هاي فشار قوي
  • رله هاي حفاظتي و تجهيزات فشار قوي در نيروگاه ها
  • انتقال انرژي به فواصل دور(كتاب دوم)
  • حفاظت تجهيزات فشارقوي
  • انتقال انرژي به فواصل دور (كتاب سوم)
  • رله هاي حفاظتي در خطوط انتقال انرژي و كابل هاي فشارقوي
  • انتقال انرژي به فواصل دور(كتاب اول)
  • رله هاي حفاظتي ديجيتال در شبكه هاي توزيع و فوق توزيع
  •     1  2  3