صفحه اصلی > استخدام در فرانیرو

استخدام در فرانیرو

: اطلاعات شخصی
نام :* نام خانوادگی :*
جنسیت : نام پدر:*
محل تولد :* شماره شناشنامه :*
محل صدور :* تاریخ تولد :*
وضعیت تاهل : تعداد فرزندان:
تابعیت :* تلفن :*
تلفن تماس ضروری : * نشانی محل اقامت : *
نشانی محل کار فعلی: * سایر توضیحات :
وضعیت نظام وظیفه :
از تاریخ لغایت
نوع معافیت :
از چه طريقي تقاضاي استخدام نموده ايد ؟
نام و شغل معرف :
: وضعيت جسماني و سوابق عمومي
آيا از سلامت كامل برخورداريد : آيا نقص عضو داريد :
آيا تا كنون محكوميت داشته ايد : نوع آن و مدت و علت را ذكر كنيد :
: شرايط كاري
شغل مورد تقاضا :*
حقوق مورد تقاضا :*
زمان آمادگي براي اشتغال به كار: *
عکس :
رزومه :