صفحه اصلی > اخبار > كليد خانه400 كيلوولت نيروگاه سياه بيشه به عنوان اولين پست 400 كيلوولت GISشركت مهندسي فرانيرو در تاريخ 1391/12/08 با موفقيت برقدار گرديد

كليد خانه400 كيلوولت نيروگاه سياه بيشه به عنوان اولين پست 400 كيلوولت GISشركت مهندسي فرانيرو در تاريخ 1391/12/08 با موفقيت برقدار گرديد

كليد خانه400 كيلوولت نيروگاه سياه بيشه شامل 8 فيدر GIS   400كيلوولت كه توسط شركت مهندسي فرانيرو به صورت EPC اجرا شده است در تاريخ 1391/12/08 با موفقيت برقدار گرديد. طراحي اين پست به گونه اي بوده است كه با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي و محدوديت زياد در كمبود فضا ، احداث آن در حداقل فضاي ممكن و به صورت طبقاتي انجام گرديده است.


تاریخ درج : 1392/01/28