صفحه اصلی > سازه های فلزی

سازه های فلزی

از آنجا كه حجم سازه های فلزی پروژه ها مانند پایه های نگهدارنده تجهیزات، گنتری‌‌‌‌ها،سینی ها و نردبان كابل و غیره، مقادیر متنابهی را تشكیل می دهد و دقت در ساخت و گالوانیزه آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر تجهیزات مزبور پیش نیاز بسیاری از فعالیت های نصب تجهیزات می باشد.

به منظور عدم وابستگی به سازندگان عمومی و تسهیل در امر تغییرات نقشه ها و اولویت بندی پروژه ها، شركت فرانیرو تصمیم گرفت كه كارگاهی در زمینه ساخت سازه های فلزی احداث نماید، این كارگاه در قالب شركت فرانيرو سازه احداث گردید و اینك به ظرفیت مناسبی،تامین تجهیزات فلزی تعدادی از پروژه ها را بر عهده دارد.