صفحه اصلی > پروژ ه ها > پروژه های مرتبط با صنایع

پروژه های مرتبط با صنایع

ردیف موضوع پروژه نام کار فرما نام مشاور تاریخ شروع وضعیت پروژه یا سال اتمام
1 طراحی،تأمین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی (EPC) توسعه پست های 20/66 كیلو ولت معالی آباد و توربین شیراز قطار شهری شیراز مشانیر در حال مبادله قرارداد -
2 مهندسی، تأمین و نصب تجهیزات الكتریكال حوضچه خشك كشتیرانی عظیم گسترش هرمز ( ISOICO ) اوج پژوهش صنعت در حال مبادله قرارداد -
3 طراحی،تأمین تجهیزات،نصب، تست و راه اندازی پست 20/33/230 كیلوولت ذوب آهن نطنز مجتمع فولاد نطنز آریا نیرو جم 1387/10/02 در حال اجرا