صفحه اصلی > طراحی سیستم های مكانیكال و الكتریكال پروژه های نیروگاهی

طراحی سیستم های مكانیكال و الكتریكال پروژه های نیروگاهی

از آنجا كه در اكثر پروژه های صنعتی و نیروگاهی ،‌كارفرمایان محترم ترجیح میدهند كه سیستمهای الكتریكال و مكانیكال پروژه را همزمان به یك پیمانكار واگذار نمایند ،‌شركت مهندسی فرانیرو از چند سال پیش تصمیم به راه اندازی واحد مهندسی مكانیك دركنار بخش مهندسی و طراحی شركت گرفت.

واحد مهندسی مكانیك در رابطه با سیستمهای مكانیك BOP نیروگاه شامل :
  • (Fuel System (Gasoil & Gas
  • (Water System (Service ,Demin ,Potable
  • (Air System( Instrument , Service
  • HVAC System
  • محاسبات و تعیین مشخصات فنی پمپ ها
  • محاسبات مخازن وسایر سیستمهای مكانیك (به جز پكیج اصلی توربین )
فعالیت كرده ،‌نقشه ها و مدارك فنی و لیست تجهیزات مربوط به آنها را تهیه وبرآورد می نماید.

بخش مهندسی برق این واحد نیز در كنار واحد مهندسی امور پستها ،طراحی بخشهای مختلف سیستهای برق وابزار دقیق نیروگاه شامل طراحی سیستهای فشار قوی (باس داكت ،ترانسفورماتورهای قدرت و...) ،طراحی سیستهای فشار متوسط (سویچگیرها ،كابلها ،ترانسفورماتورهای توزیع و...) ،طراحی سیستهای فشار ضعیف (سیستهای DC&UPS&Battery ،تابلوها ،كابلها و...) وطراحی سیستهای ابزاردقیق (DCS ,PLC ,Instrumentation ،كابل و...) بر مبنای به روزترین علوم و فناوریهای صنعت برق و نیز با تكیه بر تجربه و دانش فنی كارشناسان خودانجام میدهد .