صفحه اصلی > طراحی سیستم های الكتریكال و مكانیكال پروژه های نفت و گاز و ریلی

طراحی سیستم های الكتریكال و مكانیكال پروژه های نفت و گاز و ریلی

از آنجا كه در اكثر پروژه های صنعتی و نیروگاهی ، ‌كارفرمایان محترم ترجیح میدهند كه سیستمهای الكتریكال و مكانیكال پروژه را همزمان به یك پیمانكار واگذار نمایند ، ‌شركت مهندسی فرانیرو از چند سال پیش تصمیم به راه اندازی واحد مهندسی مكانیك دركنار بخش مهندسی و طراحی شركت گرفت.

واحد مهندسی مكانیك در رابطه با سیستمهای مكانیك صنایع ریلی ویوتیلیتی صنایع نفت وگاز وپترشیمی نظیر محاسبات و طراحی سیستمهای Process Piping ، Water System ،Fuel System ،Air System محاسبات و طراحی سیستم HVAC ، محاسبات و تعیین مشخصات فنی پمپ ها ، مخازن وسایر سیستمهای مكانیك (به جزپروسس اصلی) ‌فعالیت كرده ، ‌نقشه ها و مدارك فنی و لیست تجهیزات مربوط به آنها را تهیه وبرآورد می نماید.

بخش مهندسی برق این واحد نیز در كنار واحد مهندسی امور پستها ، طراحی بخشهای مختلف سیستهای برق وابزار دقیق صنایع شامل طراحی سیستهای فشار قوی (باس داكت ،ترانسفورماتورهای قدرت و...) ، طراحی سیستهای فشار متوسط (سویچگیرها ،كابلها ،ترانسفورماتورهای توزیع و...) ،طراحی سیستهای فشار ضعیف (سیستهای DC&UPS&Battery ،تابلوها ، كابلها و...) وطراحی سیستهای ابزاردقیق (DCS,PLC,Instrumentation ،كابل و...) بر مبنای به روزترین علوم و فناوریهای صنعت برق و نیز با تكیه بر تجربه و دانش فنی كارشناسان خودانجام میدهد.