صفحه اصلی > شركت های همكار > شركت فناوری های پاك فرانیرو

شركت فناوری های پاك فرانیرو

این شركت با هدف تحقیق،‌ طراحی، ساخت و توسعه سیستم های مبتنی بر انرژی های پاك جهت بهره برداری در بخشهای خانگی و صنعتی تاسیس گردیده اسـت.

در حال حاضر این شركت در زمینه طراحی و ساخت و اجرای شبكه های هوشمند اندازه‌گیری، برنامه ریزی و مدیریت مصرف برق، آب و گاز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت دارد.
بهره گیری از انرژیهای خورشیدی، بـاد و سایر انـرژی های سبز و نیز طراحی و ساخـت سیستم های روشـنایی خانـگی و صـنعتی مبتنی بر تـكنولوژی LED كه در كنـار كاهـش قابل ملاحظه مصـرف انرژی و هزینه های بهره برداری، كمـك شایان توجهی به كاهش آلودگی محـیط زیسـت مینمایـد، ازبرجسته ترین شاخه های فعالیت فنی - مهندسی در این شركت می باشد.
www.FaranirooCleanTech.Com

021 855 27 160 :تلفن