صفحه اصلی > شركت های همكار

شركت های جانبی و همكار

مشتری محور بودن و ارزش گذاری به خواسته های مشتری و توجه خاص به كیفت خدمات و تعهد در تحویل به موقع موضوع قرارداد، از مهم ترین دلایل تمایز این شرکت از سایر رقبا می باشد.

شركت مهندسی فرانیرو، به دلیل توانمندیهای خاص و ارائه خدمات تخصصی کارشناسی با بهره مندی از خدمات شركت های اقماری و همكار خود و مشاركت با شركت های خارجی در اجرای پروژههای زیر بنایی صنعت برق كشور فعالیت دارد: