صفحه اصلی > تامین تجهیزات الکتریکی

تامین تجهیزات الکتریکی


مدیریت تامین تجهیزات پروژه ها در شركت مهندسی فرانیرو با معاونت بازرگانی است. این معاونت با در اختیار داشتن كارشناسان خبره در زمینه شناسایی تامین كنندگان داخلی و خارجی، ‌ آشنا به مقررات تجارت بین المللی، اعتبارات اسنادی، ‌گمرك و امور بانكی و با استفاده از نرم افزارهای مناسب برای برنامه ریزی و پی گیری خرید ها، ‌پس از دریافت مشخصات فنی و MTO اقلام از مدیران پروژه ها، ‌با استعلام از تامین كنندگان معتبر، ‌تجهیزات مورد نیاز را در اسرع وقت و با قیمت بهینه تامین و مطابق روش های مصوب نسبت به برنامه ریزی برای تست، حمل و تحویل آنها در انبار شركت، انبار كارفرما و یا سایت های كارگاهی اقدام می نماید.