صفحه اصلی > اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
حسین حق شناس رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
عطا الله امیركافی نایب رئیس هیئت مدیره
انوشه حق شناس عضو هیئت مدیره