صفحه اصلی > اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
عباس مترجمی رئیس هیئت مدیره
حسین حق شناس مدیرعامل
عطا الله امیركافی عضو هیئت مدیره
امیر مترجمی عضو هيئت مديره
انوشه حق شناس عضو هیئت مدیره