صفحه اصلی > اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
عباس مترجمی رئیس هیئت مدیره
حسین حق شناس مدیرعامل
عطا الله امیركافی عضو هیئت مدیره
امیر مترجمی عضو هيئت مديره