صفحه اصلی > خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

شركت فرانیرو كلیه پروژه های خود را از تاریخ تحویل موقت (PAC) به مدت یكسال تحت گارانتی داشته و در طی این مدت خود را موظف به رفع كلیه دیفكتهای ناشی از نصب و راه اندازی، خطاهای مهندسی و ساخت می داند . ارائه این خدمات تا مرحله تحویل دائم پروژه ها (FAC) ادامه می یابد.
علاوه بر آن، شركت فرانیرو در عمل نشان داده است تا آنجا كه امكانات پرسنلی و بازرگانی اجازه دهد، حتی تا مدتها پس از تحویل دائم پروژه‌ها، نسبت به ارائه خدمات مهندسی و رفع اشكالات پروژه ها درحدود متعارف، با مشتریان خود نهایت همكاری را به عمل خواهد آورد.